Drobečková navigace

Úvod > GDPR

GDPR

Plnění informační povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Správce osobních údajů

 

Základní škola Skuhrov

Příspěvková organizace

Skuhrov 18

582 41 Skuhrov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Radomír Tomandl

Lípa 216, 582 57 Lípa

Tel. č. 602 459 546

Email: poveroou@seznam.cz

ID DS fstv9ad

 

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů 

Základní škola Skuhrov zpracovává osobní údaje (OÚ) žáků a jejich zákonných zástupců (subjektů údajů) v rámci:

  • plnění právních povinností – především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), a dle platných zákonů – vedení školské dokumentace a evidence bezpečnosti ochrany a zdraví při práci (v rozsahu správní řízení o přijetí, správní řízení o individuálním vzdělávání, školní matrika, evidenční list dítěte, třídní kniha, kniha úrazů, záznam o úrazu, seznámení se školním řádem aj.),

 

  • oprávněných zájmů – vedení kontaktních informací, vedení jmenných seznamů žáků, vytváření diplomů a osvědčení, provoz kamerového systému z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti, vedení odesílatelů v podacím deníku,

 

  • a se souhlasem subjektů údajů – pořizování fotografií a kamerového záznamu za účelem informovat o činnostech školy, poskytování osobních údajů organizátorům soutěží aj.

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, převážně se jedná o identifikační a kontaktní údaje, popisné údaje vztahující se ke vzdělávání či úrazu dítěte a citlivé údaje o zdravotním stavu dítěte.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůty uchovávání osobních údajů jsou vedeny dle příslušných zákonů a uvedeny ve vnitřním předpisu školy (Spisovém a skartačním řádu). Po uplynutí lhůt nebo účelu zpracování jsou osobní údaje archivovány nebo skartovány.

 

Příjemci a místo zpracování osobních údajů

Základní škola Skuhrov předává dalším subjektům osobní údaje tehdy, pokud je dán zákonný důvod pro přístup k údajům (kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), pokud to je nezbytné pro ochranu práv subjektů (soud), nebo pokud s tím subjekt údajů souhlasí (např. veřejná publikace).

Zpracovávání osobních údajů je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti OÚ dle aktuálních právních předpisů. Dané zpracování osobních údajů je prováděno v budově školy a v České republice.

Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Základní škola Skuhrov dostatečně organizačně i technicky zabezpečuje jejich ochranu, aby zamezila neoprávněnému přístupu k osobním údajům a aby zamezila riziku narušení soukromí a práv subjektů údajů. Mlčenlivost zaměstnanců je zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., v pracovních smlouvách a ve vnitřním předpisu školy. K osobním údajům mají zaměstnanci přístup dle jejich pracovní náplně. Ochrana osobních údajů je také zajištěna prostřednictvím uzamykatelného a monitorovaného vstupu, v uzamykatelných úschovných zařízeních a pomocí umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Osobní údaje v elektronické formě jsou chráněny uživatelským účtem a heslem, které má stanovené specifické bezpečnostní náležitosti.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu OÚ, zejména Obecného nařízení EU 2016/679 (GDPR). Mezi základní práva patří:

  • právo na přístup k OÚ
  • právo na opravu/úpravu OÚ
  • právo na výmaz OÚ
  • právo přenositelnosti OÚ
  • právo vznesení námitky vůči zpracování OÚ
  • případně právo na odvolání souhlasu se zpracováním OÚ      

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se subjekt údajů může obrátit se stížností.

 

Ve Skuhrově dne 22. 5. 2018                                       Mgr. Vladimír Stýblo  – ředitel školy

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – elektronická komunikace, distanční výuka

Základní škola Skuhrov, příspěvková organizace, Skuhrov 18, 582 41 Skuhrov,
 IČ 70985944 (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce, žáky a učitele školy o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy v době distanční výuky včetně vymezení rozsahu práv subjektů údajů, které souvisejí se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

 

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ a dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu v oblasti poskytování základního vzdělávání.

V souvislosti se zahájením distanční výuky jako formy zajištění poskytování základního vzdělávání dochází ke zpracování osobních údajů za účelem zajištění komunikace se žáky a zákonnými zástupci a zajištění distanční výuky v době uzavření školy.

Za tímto účelem jsou využívány osobní údaje žáků a zákonných zástupců v rozsahu jméno a příjmení a kontaktní email a telefon. Právní titul zpracování je totožný jako v případě prezenční výuky (podrobně viz informace o zpracování osobních údajů na https://skolaskuhrov.cz.)

K zajištění výuky je kromě emailové, telefonické a osobní komunikace využíván Google Meet.

Tyto nástroje mohou pro svou funkčnost zpracovávat další nezbytné údaje (např. IP adresy, příchozí a odchozí číslo, časové údaje apod.). Škola tato data nijak neeviduje a nezpracovává. Ochrana osobních údajů je vymezena v podmínkách zpracování jednotlivých poskytovatelů komunikačních prostředků a aplikací

V průběhu distančního vzdělávání nejsou pořizovány záznamy z výuky.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete na https://skolaskuhrov.cz

Správce osobních údajů

 

Základní škola Skuhrov

Příspěvková organizace

Skuhrov 18

582 41 Skuhrov

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Radomír Tomandl

Lípa 216, 582 57 Lípa

Tel. č. 602 459 546

Email: poveroou@seznam.cz

ID DS fstv9ad